اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مریم مشرّف
مریم مشرّف
آثار موجود در کتابخانه
شیوه نامۀ نقد ادبی ۱. شیوه نامۀ نقد ادبی
• شیوه‌نامۀ نقد ادبی، انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۵ش.
جستارهایی در ادبیات تعلیمی ۲. جستارهایی در ادبیات تعلیمی
انتشارات سخن، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
ترجمه:
میراث مولوی ۳. میراث مولوی
شعر و عرفان در اسلام
انتشارات سخن، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۷ق.