اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی صوتی
محمد علی صوتی
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران ۱. گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران (به اهتمام)
نویسنده: محمدتقی خان حکیم
انتشارات زرین، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۶ش.، با مقدمه: دکتر عبدالحسین نوائی، به اهتمام: جمشید کیانفر