اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مجید قدمیاری
مجید قدمیاری
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
معجزۀ پروین ۱. معجزۀ پروین (به اهتمام)
انتشارات سخن، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.