اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   میرزا ابراهیم خان مدایح نگار تفرشی
میرزا ابراهیم خان مدایح نگار تفرشی
آثار موجود در کتابخانه
تذکره انجمن ناصری ۱. تذکره انجمن ناصری
• تذکره انجمن ناصری و تذکره مجدیه، انتشارات بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
تذکره مجدیّه ۲. تذکره مجدیّه
• تذکره انجمن ناصری و تذکره مجدیه، انتشارات بابک، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۳ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار