اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ثریا منیری
ثریا منیری
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
خوشنویسان استانبول ۱. خوشنویسان استانبول
نویسنده: سلیمان بِرک
مترجم: مهدی قربانی
پیکره، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.، ویراستار: حمیدرضا قلیچ خانی