اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مهدیقلی هدایت
مهدیقلی هدایت
آثار موجود در کتابخانه
تحفه ی مخبری، یا، کار بیکاری ۱. تحفه ی مخبری، یا، کار بیکاری
نشر چشمه، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.، به کوشش: محسن معینی
سفرنامۀ مکه ۲. سفرنامۀ مکه
انتشارات تیراژه، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۸ش.، به کوشش: دکتر سید محمد دبیر سیاقی قزوینی