اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   نصیربن حسن مکی
نصیربن حسن مکی
آثار موجود در کتابخانه
خطاطی:
منطق الطیر (نسخه برگردان) ۱. منطق الطیر عطار
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
• منطق الطیر (نسخه برگردان)، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ۱۳۷۳ش.، اشراف: نصر الله پور جوادی، با مقدمه: نصر الله پور جوادی و آنجلو مکیله پیه مونتسه