اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مایکل کوپرسون
مایکل کوپرسون
مایکل کوپرسون
آثار موجود در کتابخانه
Al Ma̕ mun ۱. Al Ma̕ mun
ترجمه:
Virtues of the Imam Ahmad ibn Hanbal ۲. Virtues of the Imam Ahmad ibn Hanbal
نویسنده: ابوالفرج عبدالرحمن ابن جوزی
المکتبة العربیة، نیویورک، ۲۰۱۳ق.، 2 جلد
همچنین نگاه کنید
خالد ابوالفضل خالد ابوالفضل