اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا خانی پور
رضا خانی پور
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران ۱. فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران
سرشناسه: کتابخانه‌ ملی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
تألیف جلد 46: سید جعفر طباطبائی یزدی
گردآورنده ج 11و17: علینقی منزوی تهرانی
گردآورنده ج1-10: عبدالله انوار
گردآورنده ج12،13،16،17: حبیب الله عظیمی
گردآورنده ج14،15: امیره ضمیری
گردآورنده ج18: زهره معیری
وزارت فرهنگ و هنر، چاپ دوم، تهران، ۱۳۶۵ق.، 12 جلد