اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   فضل الله اسفزاری
فضل الله اسفزاری
آثار موجود در کتابخانه
شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه ۱. شرح اخبار و ابیات و امثال عربی کلیله و دمنه
انتشارات سخن، چاپ اول، تجریش، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: بهروز ایمانی، با تعلیق: بهروز ایمانی، مصحح: بهروز ایمانی