اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسین حیدری شاهرودی
حسین حیدری شاهرودی
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
۱. کنگره دانشمندان بغداد (کوشش در نشر)
مترجم: محمد رضا زادهوش
مهر قائم، اصفهان، ۱۳۸۲ش.، محقق: محمد رضا زادهوش