اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   كازیمیرز آژدوکیویچ
كازیمیرز آژدوکیویچ
آثار موجود در کتابخانه
۱. Problems and theories of philosophy
آثار ترجمه شده:
مسائل و نظریات فلسفه ۲. مسائل و نظریات فلسفه
مترجم: منوچهر بزرگمهر
دانشگاه صنعتی آریانمهر، تهران، ۲۵۳۶ش.