اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد ابراهیم نصیری
محمد ابراهیم نصیری
آثار موجود در کتابخانه
دستور شهریاران ۱. دستور شهریاران
(سالهای ۱۱۰۵ تا ۱۱۱۰ ه.ق. پادشاهی شاه سلطان حسین صفوی)
به کوشش: محمدناصر نصیری مقدم
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳ش.