اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید صادق گوهرین
سید صادق گوهرین
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
منطق الطیر(مقامات الطیور) ۱. منطق الطیر عطار (تصحیح)
سرشناسه: محمد بن ابراهیم عطار
نویسنده: فریدالدین عطار
• منطق الطیر(مقامات الطیور)، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، تهران، ۱۳۷۰ش.