اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد پاکتچی
احمد پاکتچی
احمد پاکتچی
آثار موجود در کتابخانه
مایه های فلسفی در میراث ایران باستان ۱. مایه های فلسفی در میراث ایران باستان
پیجویی شاخصه ها برای رده بندی مکاتب مزدایی
• مایه‌های فلسفی در میراث ایران باستان، دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹ش.
مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق علیه السلام ۲. مبانی و روش اندیشه علمی امام صادق علیه السلام
نویسنده: جمعی از نویسندگان
دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام ۳. ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام
نویسنده: جمعی از نویسندگان
دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، تجریش، ۱۳۹۱ش.
مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پیگیری مکتب حله ۴. مکاتب فقه امامی ایران پس از شیخ طوسی تا پیگیری مکتب حله
دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ۱۳۸۵ش.
تصحیح و تحقیق:
مولد أمیر المؤمنین ۵. مولد أمیر المؤمنین (تحقیق)
نصوص مستخرجة من التراث الإسلامی
بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.