اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد اصغری نژاد
محمد اصغری نژاد
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
پیراستگی معصوم از فراموشی و خطا ۱. پیراستگی معصوم از فراموشی و خطا
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.