اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی موسوی نژاد
علی موسوی نژاد
آثار موجود در کتابخانه
تراث الزیدیة ۱. تراث الزیدیة
درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه ۲. درسنامه تاریخ و عقاید زیدیه
نویسنده: مهدی فرمانیان
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ دوم، قم، ۱۳۸۹ش.