اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حمید بخشنده
حمید بخشنده
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
مسیحیت در جهان امروز ۱. مسیحیت در جهان امروز
۲. زن در مسیحیت
نویسنده: هانس کونگ
مترجم: طیبه مقدم
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.