اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی رستمیان
محمد علی رستمیان
آثار موجود در کتابخانه
دین و قرائت پذیری ۱. دین و قرائت پذیری
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۹۰ش.
ترجمه:
ادیان چین و ژاپن ۲. ادیان چین و ژاپن