اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   احمد رضا مفتاح
احمد رضا مفتاح
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی ۱. رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی
به سوی الاهیات ناظر به همه ادیان
نویسنده: گلین ریچاردز
مترجم: رضا گندمی نصرآبادی
مسیحیت در جهان امروز ۲. مسیحیت در جهان امروز