اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   گلین ریچاردز
گلین ریچاردز
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی ۱. رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی
به سوی الاهیات ناظر به همه ادیان
مترجم: رضا گندمی نصرآبادی، احمد رضا مفتاح