اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   رضا گندمی نصرآبادی
رضا گندمی نصرآبادی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا ۱. تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا
نویسنده: اتین ژیلسون
• تاریخ فلسفه مسیحی در قرون وسطا، دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی ۲. رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی
به سوی الاهیات ناظر به همه ادیان
نویسنده: گلین ریچاردز
مترجم: احمد رضا مفتاح