اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی موحدیان عطار
علی موحدیان عطار
آثار موجود در کتابخانه
مفهوم عرفان ۱. مفهوم عرفان
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
از شک تا یقین ۲. از شک تا یقین
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۷ش.
ترجمه:
آیین هندو ۳. آیین هندو (ترجمه و تحقیق)
نویسنده: سایمون ویتمن
ویراستاری و مقدمه:
دین سیک ها ۴. دین سیک ها (ویراستاری)
نویسنده: محمد روحانی
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۸ش.
گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان ۵. گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیان (ویراستاری)
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.