اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد علی امیر معزی
محمد علی امیر معزی
آثار موجود در کتابخانه
۱. The Spirituality of Shi̕ i Islam
ترجمه:
شرح شطحیات ۲. شرح شطحیات
نویسنده: روزبهان بقلی شیرازی
طهوری، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۵ش.، با مقدمه: هانری کربن، مصحح: هانری کربن
تصحیح و تحقیق:
کتاب القراءات او التنزیل و التحریف ۳. القراءات (تحقیق و مقدمه)
نویسنده: احمد بن محمد سیاری
• کتاب القراءات او التنزیل و التحریف، دار بریل، ۱۳۸۸ش. برابر 2009م.، محقق: ایتان کولبرغ، با مقدمه: ایتان کولبرغ