اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد ابراهیم ذاکر
محمد ابراهیم ذاکر
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
حفظ البدن (رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی) ۱. حفظ البدن (رساله ای فارسی در بهداشت و تندرستی) (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
نویسنده: محمد فخر رازی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.
فردوس الحکمه ۲. فردوس الحکمه (تحقیق)
نویسنده: ابن ربن طبری
انتشارات چوگان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۹۲ش.، محقق: علینقی منزوی تهرانی