اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عبدالله مسعودی آرانی
عبدالله مسعودی آرانی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
قانون شاهنشاهی ۱. قانون شاهنشاهی (تصحیح)
نویسنده: ادریس بن علی بدلیسی
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.