اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمدبن علی اشکوری
محمدبن علی اشکوری
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی) ۱. لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی)
به کوشش: محمد باقری
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.