اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سلطان محمود بن محمد
سلطان محمود بن محمد
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
آداب المضیفین و زادلآکلین ۱. آداب المضیفین و زادلآکلین
به کوشش: استاد ایرج افشار
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸ش.