اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   یحیی ناطق بالحق
یحیی ناطق بالحق
آثار موجود در کتابخانه
آثار ترجمه شده:
الإفاده فی تاریخ الأئمة السادة ۱. الإفاده فی تاریخ الأئمة السادة
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.، محقق: محمدکاظم رحمتی، مصحح: محمدکاظم رحمتی