اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد مهدی کاوه یزدی
محمد مهدی کاوه یزدی
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
تناسب نزد هندیان ۱. تناسب نزد هندیان
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
• راشیکات الهند (تناسب نزد هندیان)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
المقنع فی الحساب الهندی ۲. المقنع فی الحساب الهندی (ترجمه و تصحیح و تعلیق و مقدمه)
نویسنده: علی نسوی
مترجم: رضا افخمی عقدا
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، با مقدمه: رضا افخمی عقدا، با تعلیق: رضا افخمی عقدا، مصحح: رضا افخمی عقدا
تصحیح و تحقیق:
راشیکات الهند (تناسب نزد هندیان) ۳. راشیکات الهند (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: محمد ابوریحان بیرونی
• راشیکات الهند (تناسب نزد هندیان)، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.