اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   اکبر نحوی
اکبر نحوی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
برزونامه (بخش کهن) ۱. برزونامه (بخش کهن) (تحقیق و تصحیح و مقدمه)
نویسنده: شمس الدین محمد کوسج
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.