اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالمکارم محمود بن ابی المکارم حسنی واعظ
ابوالمکارم محمود بن ابی المکارم حسنی واعظ
آثار موجود در کتابخانه
دقائق التأویل و حقائق التنزیل ۱. دقائق التأویل و حقائق التنزیل
DAQAEQ AL-TAVIL VA HAQAEQ AL-TANZIL
پژوهش: جویا جهانبخش
• دقائق التأویل و حقایق التنزیل، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.