اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   ابوالفضل حافظیان بابلی
ابوالفضل حافظیان بابلی
ابوالفضل حافظیان بابلی
آثار موجود در کتابخانه
فهرست نسخه های عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی ۱. فهرست نسخه های عکسی کتابخانه عمومی حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی (تألیف و اشراف در جلد 5)
سرشناسه: کتابخانه‌ عمومی‌ حضرت‌ آیت‌الله‌ عظمی‌ مرعشی‌ نجفی‌
نویسنده: محمد علی حائری
فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی ۲. فهرست کتابخانه مجلس شورای ملی
سرشناسه: ایران‌. مجلس‌ شورای‌ ملی‌. کتابخانه‌
نویسنده: یوسف اعتصام الملک
نویسنده (جلد 40/1): یوسف بیگ باباپور
نویسنده جلد 1/29: سید محمدحسین حکیم
نویسنده جلد 11: احمد منزوی
نویسنده جلد 2: استاد محمدتقی دانش پژوه، بهاء الدین علمی انواری
نویسنده جلد 2/24: سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)
نویسنده جلد 2/40: حسین متقی
نویسنده جلد 28: سید جعفر حسینی اشکوری
نویسنده جلد 3: ابن یوسف شیرازی
نویسنده جلد 3/24: محمود نظری
نویسنده جلد 33: محمود طیار مراغی
نویسنده جلد 34: محسن صادقی
نویسنده جلد 4: استاد عبدالحسین حائری
نویسنده جلد 43: سید صادق حسینی اشکوری
نویسنده جلد 6: سعید نفیسی
نویسنده جلد 8: فخری راستکار
مجلس شورای ملی، چاپ اول، تهران، ۱۳۰۵ق.، 43 جلد
مجلس شورای ملی، چاپ دوم، ویرایش اول، تهران، مهر ۱۳۵۲ش.، 3 جلد
نسخه پژوهی ۳. نسخه پژوهی
فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیة الله گلپایگانی (قم) ۴. فهرست نسخه های خطی کتابخانه عمومی آیة الله گلپایگانی (قم)
به کوشش و ویرایش: مصطفی درایتی
نگارش: علی صدرائی خوئی
موسسه فرهنگی، پژوهشی الجواد (ع)، تهران، ۱۳۸۸ش.، 9 جلد
الباقیات الصالحات شرح انشاء الصلوات و التحیات ۵. الباقیات الصالحات شرح انشاء الصلوات و التحیات
کتاب المسئولات ۶. کتاب المسئولات
اشعاری در ذم تنباکو ۷. اشعاری در ذم تنباکو
یک اجازه از فیض کاشانی ۸. یک اجازه از فیض کاشانی
فهرست نسخه‌های خطی حوزه و موزه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام ۹. فهرست نسخه‌های خطی حوزه و موزه آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام
مأخذ شناسی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری ۱۰. مأخذ شناسی حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری
اشراف و نشر:
شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری ۱۱. شناخت نامه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و شهر ری (کوشش در نشر)
نشریات:
میراث شهاب ۱. میراث شهاب (سردبیر)
نشریه کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی «گنجینه جهانی مخطوطات»