اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   أحمد طوران قره بلوط
أحمد طوران قره بلوط
آثار موجود در کتابخانه
معجم التاریخ التراث الاسلامی فی مکتبات العالم ۱. معجم التاریخ التراث الاسلامی فی مکتبات العالم
(المخطوطات و المطبوعات)
به کوشش: علی الرضا قره بلوط
دارالعقبة، قیصری، ترکیه، 6 جلد