اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   هاوارد
هاوارد
آثار موجود در کتابخانه
ترجمه:
KITAB AL - IRSHAD ۱. KITAB AL - IRSHAD
The Book of Guidance into the Lives of the Twelve Imams
• KITAB AL IRSHAD، MUHAMMADI TRUST، 1981م.، با مقدمه: دکتر سید حسین نصر