اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد عمادی حائری
محمد عمادی حائری
آثار موجود در کتابخانه
بازسازی متون کهن حدیث شیعه ۱. بازسازی متون کهن حدیث شیعه
روش،تحلیل،نمونه
کهن ترین نسخه مترجم قرآن ۲. کهن ترین نسخه مترجم قرآن
تحلیل متن، بررسی دستنوشت، زیبایی شناسی هنرقدسی
• ضمیمه آینه میراث- 19، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۹ش.
سادات هزار جریب ۳. سادات هزار جریب
سلسله ای شیعی در شرق مازندران
• ضمیمه آینه میراث- 18، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، ۱۳۸۸ش.
تصحیح و تحقیق:
زاد المسافر ۴. زاد المسافر (تحقیق و تصحیح)
نویسنده: ناصرخسرو
شارح لغات و اصطلاحات: اسماعیل عمادی حائری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۴ش.
ویراستاری و مقدمه:
شرح کتاب الاشارات و التنبیهات ۵. الاشارات و التنبیهات (مقدمه)
نویسنده: ابوعلی سینا
• شرح کتاب الاشارات و التنبیهات، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.
آثار ترجمه شده:
از نسخه های استانبول ۶. از نسخه های استانبول
دستنویس هایی در فلسفه، کلام، عرفان
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.