اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی صفری آق‌قلعه
علی صفری آق‌قلعه
آثار موجود در کتابخانه
نسخه شناخت ۱. نسخه شناخت (تألیف و تحقیق)
پژوهشنامه نسخه شناسی نسخ خطی فارسی
• نسخه شناخت، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 700 هجری ۲. اشعار فارسی پراکنده در متون تا سال 700 هجری
بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۵ش.، 2 جلد
تصحیح و تحقیق:
رساله جلدسازی (طیاری جلد) ۳. رساله جلدسازی (طیاری جلد) (تصحیح)
نویسنده: یوسف حسین
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۰ش.، با مقدمه: استاد ایرج افشار
اشراف و نشر:
تحفة العراقین ۴. تحفة العراقین (به کوشش)
ختم الغرایب
نویسنده: بدیل خاقانی شروانی
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷ش.