اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   عطا ملک جوینی
عطا ملک جوینی
آثار موجود در کتابخانه
تاریخ جهانگشای جوینی ۱. تاریخ جهانگشای جوینی
اساطیر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ق.، 3 جلد، مصحح: محمد قزوینی
انتشارات زوار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۸ش.، 2 جلد، مصحح: حبیب الله عباسی و ایرج مهرکی