اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   جان راسل هینلز
جان راسل هینلز
آثار موجود در کتابخانه
۱. The new Penguin: Handbook of living religions
فرهنگ ادیان جهان ۲. فرهنگ ادیان جهان
مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول، ویرایش دوم، قم، ۱۳۸۶ش.، ویراستار: ع. پاشائی
ویراستاری و مقدمه:
ادیان زنده شرق ۳. ادیان زنده شرق (ویراستاری)
دانشگاه ادیان و مذاهب، نشر ادیان، چاپ اول، قم، ۱۳۸۹ش.
آثار ترجمه شده:
جستاری در فلسفه زرتشتی (مجموعه مقالات) ۴. جستاری در فلسفه زرتشتی (مجموعه مقالات)