اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سید مرتضی مستجاب الدعواتی (مستجابی)
سید مرتضی مستجاب الدعواتی (مستجابی)
سید مرتضی مستجاب الدعواتی (مستجابی)
آثار موجود در کتابخانه
سلوک حضور(بر سجاده شعر) ۱. سلوک حضور(بر سجاده شعر)
مجموعه‌ای‌ برگزیده‌ از اشعار فارسی‌ قرون‌ متمادی‌
کانون پژوهش، چاپ اول، اصفهان، ۱۳۸۳ش.، 10 جلد
تصحیح و تحقیق:
کاشف الاسرار فی احکام النجوم والختوم والاذکار ۲. کاشف الاسرار فی احکام النجوم والختوم والاذکار (تصحیح)
نویسنده: ابوالحسن مستجاب الدعواتی
• ۱۳۸۸ش.