اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمود نعمتی
محمود نعمتی
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
غرقاب ۱. غرقاب (تحقیق)
تراجم اعلام القرن الحادی عشر و ما بعده
نویسنده: محمدمهدی موسوی شفتی
کانون پژوهش، اصفهان، ۱۴۳۰ق.، محقق: مهدی باقری سیانی