اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   کریم امامی
کریم امامی
آثار موجود در کتابخانه
در گیر و دار کتاب و نشر ۱. در گیر و دار کتاب و نشر
ویراستاری و مقدمه:
۲. فرهنگ معاصر فارسی ـ انگلیسی جیبی (ویراستاری)
فرهنگ معاصر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰ش.