اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی بن محمد انوری
علی بن محمد انوری
آثار موجود در کتابخانه
دیوان انوری ۱. دیوان انوری
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ۱۳۷۶ش.، 2 جلد، به کوشش: محمد تقی مدرس رضوی