اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   محمد باقری
محمد باقری
آثار موجود در کتابخانه
از سمرقند به کاشان ۱. از سمرقند به کاشان (تألیف و کوشش در نشر)
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۵ش.
ترجمه:
پژوهشی در زیجهای دورۀ اسلامی ۲. پژوهشی در زیجهای دورۀ اسلامی
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۴ش.
نشریات:
۱. مجله تاریخ علم (سردبير)
نشریه پژوهشکده تاریخ علم
آثار ترجمه شده:
لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی) ۲. لطایف الحساب (رساله ای درباره سرگرمیهای ریاضی)
نویسنده: محمدبن علی اشکوری
مترجم مقدمه به انگلیسی: مصطفی امیری
مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۹ش.
همچنین نگاه کنید
مجله تاریخ علم مجله تاریخ علم (سردبير)