اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن رضائی باغ بیدی
حسن رضائی باغ بیدی
آثار موجود در کتابخانه
مقدمات زبان سنسکریت ۱. مقدمات زبان سنسکریت
مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران، ۱۳۸۴ش.، 2 جلد
روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌) ۲. روایت آذرفرنبغ فرخزادان (رساله‌ای‌ در فقه‌ زردشتی‌ منسوب‌ به‌ سده‌ سوم‌ هجری‌)
سرشناسه: آذر فرنبغ‌ فرخزادان‌. قرن‌ ق‌۲
دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی) ۳. دستور زبان پارتی (پهلوی اشکانی)
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱ش.
شرح:
ضمیمه آینه میراث- 23 ۴. تحقیق در کتاب المصادر ابوبکر بستی (سردبیر)
نویسنده: دکتر علی اشرف صادقی
• ضمیمه آینه میراث- 23، مرکز پژوهشی میراث مکتوب، چاپ اول، تهران، ۱۳۹۱ش.، مدیر مسئول: اکبر ایرانی قمی
نشریات:
آینه میراث ۱. آینه میراث (سردبیر)
ویژه نقد کتاب، کتابشناسی و اطلاع رسانی در حوزه متون
همچنین نگاه کنید
آینه میراث آینه میراث (سردبیر)