اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   علی رواقی
علی رواقی
آثار موجود در کتابخانه
۱. ذیل فرهنگ های فارسی
انتشارات هرمس، تهران، ۱۳۸۱ش.
تصحیح و تحقیق:
قرآن کریم ۲. قرآن کریم (تصحیح)
ویراستاری و مقدمه:
بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌) ۳. بخشی از تفسیری کهن به پارسی از مولفی‌ ناشناخته‌ (حدود قرن‌ چهارم‌ هجری‌) (مقدمه)
سرشناسه: بخشی از تفسیری کهن به پارسی
نویسنده: ناشناس