اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   بدرالزمان قریب
بدرالزمان قریب
آثار موجود در کتابخانه
۱. پژوهشهای ایرانی باستان و میانه
به کوشش: محمد شکری فومشی
طهوری، تهران، ۱۳۸۶ش.
مطالعات سغدی: مجموعه مقالات ۲. مطالعات سغدی: مجموعه مقالات
به کوشش: محمد شکری فومشی
طهوری، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶ش.
ترجمه:
زبانهای خاموش ۳. زبانهای خاموش
نویسنده: یوهانس فریدریش
مترجم: یدالله ثمره
موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ اول، تهران، ۱۳۶۵ش.