اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   حسن روضاتی
حسن روضاتی
آثار موجود در کتابخانه
اشراف و نشر:
تجارب السلف در تاریخ ۱. تجارب السلف در تاریخ (کوشش در نشر)
نویسنده: هندو شاه صاحبی نخجوانی
نشر نفائس مخطوطات اصفهان، چاپ اول، اصفهان، ۱۴۰۲ق. برابر ۱۳۶۱ش.