اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   مرتضی وهاب
مرتضی وهاب
آثار موجود در کتابخانه
دیوان السید مرتضی الوهاب ۱. دیوان السید مرتضی الوهاب
گردآورنده: سلمان هادی آل طعمة
المکتبة الحیدریة، قم، ۱۳۸۰ش.