اشخاص
صفحه اصلی   /   اشخاص   /   سلیمان دنیا
سلیمان دنیا
آثار موجود در کتابخانه
تصحیح و تحقیق:
تهافت التهافت ۱. تهافت التهافت (تحقیق)
نویسنده: ابن رشد اندلسی
شمس تبریزی، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲ش.
المغنی فی ابواب التوحید و العدل ۲. المغنی فی ابواب التوحید و العدل (تحقیق)